085 888 3452

Bel ons van maandag tot
vrijdag tussen 8.30u en 18.00u

Bel ons
ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
OD Communications B.V., Postbus 59245, 1040KE Amsterdam, Nederland.

1. Algemeen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen leverancier en cliënt deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Dit geldt voor elke bestelling en levering van OD Communications B.V. producten verkocht via de catalogus, promotiemateriaal, e-mail, post of fax, website of telefoon. Producten verkocht door OD Communications B.V. zijn uitsluitend gericht op klanten die in hun beroepshoedanigheid handelen (hierna te noemen ‘cliënt’). Bij het plaatsen van een bestelling bij OD Communications B.V. gaat de cliënt ermee akkoord dat hij/zij optreedt in het kader van zijn/haar beroepsactiviteit en wordt daarom niet beschouwd als consument zoals gedefinieerd in het Europese consumentenrecht. Dit is een cruciale factor bij het aangaan van een contract met OD Communications B.V.
2. Offertes en bestellingen
Offertes zijn slechts geldig indien deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt met vermelding van de bepaalde duur. Mocht de duur van het contract niet worden vermeld, dan geldt er een termijn van één maand. Bestellingen kunnen online, via de telefoon, post of fax (met briefhoofd of stempel van het bedrijf) of e-mail worden geplaatst. Het contract treedt in werking na formele aanvaarding door OD Communications B.V. van de bestelling geplaatst door de cliënt. OD Communications B.V. zal hierop reageren door een orderbevestiging te sturen naar de cliënt via het meest geschikte communicatiemiddel. De cliënt dient de bevestiging te controleren en ons onmiddelijk op de hoogte te stellen indien er fouten in staan. Anderszins zal alle informatie uit de orderbevestiging tevens gelden voor het contract. Iedere bestelling die wordt geplaatst in naam van of ten behoeve van de cliënt wordt geacht door hem/haarzelf, een werknemer of een gemachtigd persoon te zijn gemaakt.
3. Prijzen
De prijs van producten en diensten, toepasselijke belastingen, verzendkosten en gerelateerde kosten worden vermeld op de uitgereikte factuur van OD Communications B.V. Tenzij er specifieke bepalingen gelden, komen prijslijsten en aanbiedingen overeen met de geldende prijzen op het moment van ontwerp van de catalogus. Website updates zijn niet bindend voorbij dit punt. Bestellingen aanvaard door OD Communications B.V. zijn onderhevig aan prijsverhogingen aan ons opgelegd door onze leveranciers. Tevens zijn bestellingen aanvaard door OD Communications B.V. onderhevig aan de omstandigheden die buiten onze controle liggen wat levering onmogelijk of duurder maakt.
4. Betaling
Alle facturen dienen volledig betaald te worden binnen het betalingstermijn. Vertraging in de betaling van de factuur na het verstrijken van de betalingstermijn zal onmiddelijk leiden tot een boete voor late betaling met een rente verschuldigd van 1.8% per maand vertraging. Daarbij zal een vast bedrag van 50€ in rekening worden gebracht. Dit bedrag kan worden verhoogd indien de recuperatiekosten hoger zijn dan het verschuldigde bedrag voor laat betalen.
5. Levertijd
Levertijden worden te goeder trouw vastgesteld en dienen slechts ter indicatie. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk bepaald, kan vertraging van de levering in geen geval annulatie van de besteling of enige vorm van compensatie rechtvaardigen. Indien een product niet op voorraad is, zal de levertijd afhangen van de tijd die het kost om nieuwe voorraad te ontvangen van de leverancier. In dit geval zal OD Communications B.V. de cliënt in kennis stellen van de voorlopig geschatte levertijd.
6. Bezorgkosten
Bezorgingskosten aangegeven op de website gelden voor levering binnen Nederland, België en Luxemburg. Standaard levering binnen Nederland, België en Luxemburg wordt gratis bezorgd voor bestellingen boven de 50€ en kan tot 6 werkdagen duren. Voor bestellingen onder de 50€, wordt 3,99€ in rekening gebracht voor transport. Prioriteit levering is 4,99€ voor prioriteit verzendingen en kan tot 3 werkdagen duren indien vóór 14.00u besteld. Als cliënten hun producten sneller wensen te ontvangen dan bestaat er de optie om voor Express levering te kiezen tegen betaling van 7,99€. Express levering is mogelijk naar alle bestemmingen in Nederland, België en Luxemburg en betekent dat de bestelling de volgende werkdag wordt geleverd indien vóór 14.00 besteld, met uitzondering van de waddeneilanden Schiermonnikoog, Vlieland, Ameland, Terschelling en Texel, waar express bestellingen binnen 2 werkdagen worden geleverd, indien voor 14.00u besteld. Express levering is tevens mogelijk in heel Luxemburg en België en wordt ook daar de volgende werkdag bezorgd. Om deze levertijden te kunnen garanderen, dient de bestelling te zijn geplaatst op een werkdag vóór 14.00u. Voor Express levering gelden bijkomende kosten bij zwaardere bestellingen. Indien dit het geval is zullen wij uiteraard van tevoren contact met u opnemen. Express leveringen worden behandeld door Chronopost. De meerderheid van de bestellingen wordt behandeld door TNT.
7. Gebreken, klachttermijnen
Als er iets ontbreekt of beschadigd is geraakt voorafgaand aan de levering, dient dit te worden vermeld op de afleveringsbon voordat deze wordt ondertekend. De inhoud van het pakket moet worden gecontroleerd en alle bezwaren moeten binnen 48 uur worden medegedeeld aan de koeriersdienst per aangetekende brief incl. ontvangstbewijs. Het eigendom gaat over op de cliënt na volledige betaling van de factuur. Indien de factuur niet volledig is betaald, is OD Communications B.V. gerechtigd om onmiddelijke terugkeer van de geleverde producten te eisen.
8. Herroepingsrecht (annulering)
Indien de producten niet aan de eisen van de cliënt voldoen, kunnen deze worden geretourneerd aan OD Communications B.V. onder de volgende voorwaarden: (1) Een verzoek om terugzending van de goederen dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden ingediend. Na ontvangst van het retour verzoek stuurt OD Communications B.V. een retour referentie nummer. (2) Producten moeten aan OD Communications B.V. worden geretourneerd via aangetekende post incl. ontvangstbewijs binnen 15 kalenderdagen nadat de cliënt het retour referentie nummer heeft ontvangen. De producten dienen in originele verpakking te worden geretourneerd, samen met een kopie van de factuur en het retour referentie nummer duidelijk gemarkeerd op de verpakking. Houdt u er rekening mee dat Onedirect niet verantwoordelijk is voor risico’s van het vervoer noch voor enige kosten die gemaakt zijn om producten te retourneren. Bij ontvangst van geretourneerde producten zullen deze grondig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn gebleven. Na controle van de geretourneerde producten zal het aankoopbedrag worden terugbetaald, exclusief verzendkosten. Creditnota´s hebben een geldigheidstermijn van één jaar na uitgifte. Er zal geen creditnota of terugbetaling worden uitgegeven indien (i) de retour gezonden producten aangepast, beschadigd of incompleet zijn of (ii) de producten niet zijn retour gestuurd onder de in dit document vermelde voorwaarden. Onder geen voorwaarde kunnen producten die zijn aangepast op verzoek van de cliënt geretourneerd worden aan Onedirect, tenzij deze defect zijn.
9. Garantie en beperking van de aansprakelijkheid
9.1 De cliënt heeft de productspecificaties gelezen en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de selectie van de bestelde producten naar gelang zijn/haar vereisten. OD Communications B.V. garandeert daarom niet dat alle producten geschikt zijn voor de cliënt of volledig tegemoet komen aan de specifieke eisen waarvoor ze bedoeld zijn.

9.2 Overeenkomstig de huidige wetgeving zijn producten gegarandeerd tegen verborgen verbreken met inachtneming van het artikel 1641 van het Britse Burgerlijk Wetboek.

9.3 Onedirect is in geen enkel geval aansprakelijk voor de reparatie van incidentele schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winst, omzet, aantasting van het imago of de reputatie, etc. Aansprakelijkheid en toepassing van conventionele garanties is uitgesloten in de volgende gevallen: -onrechtmatig of onjuist gebruik van de producten door de cliënt; -schade te wijten aan normale slijtage van producten; -schade aan de producten en/of ongevallen die het resultaat zijn van onzorgvuldigheid zoals scheuren, breuken, luchtvochtigheid, onjuiste temperatuur, roesten, gemorste vloeistof; -producten die in opdracht van de cliënt zijn gerepareerd door derden worden niet geaccepteerd door Onedirect; of in het geval van -omvorming van producten of incompabiliteit met andere materialen. Met inachting van de bovengenoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid is overeengekomen dat in geval van aansprakelijkheid het recht op vergoeding wordt beperkt tot het aankoopbedrag dat de cliënt voor het beschadigde product heeft betaald.
10. Gegevenseigendom
In overeenstemming met de huidige wetgeving voor gegevensbescherming heeft de cliënt recht op toegang tot, het wijzigen van en bezwaar maken tegen alle informatie die hem/haar aangaat. Dit recht kan worden uitgeoefend via OD Communications B.V. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt om u informatie te sturen waarvan wij denken dat het van belang is voor u of die u zelf bij ons heeft aangevraagd, inclusief informatie over onze producten en diensten, mits u heeft aangegeven dat u geen bezwaar heeft om benaderd te worden voor deze doeleinden. U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken niet langer uw persoonsgegevens te gebruiken voor directe marketing doeleinden. U kunt deze service op elk gewenst ogenblik beëindigen.
11. Jurisdictie
Eventuele geschillen met betrekking tot de interpretatie, handhaving en schending van deze algemene voorwaarden worden onderworpen aan de wetgeving in de Europese Unie. Geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en handhaving van deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de handelsrechtbank te Perpignan, ongeacht of er meerdere partijen of derden betrokken zijn. Onedirect heeft echter het recht om een klacht in te dienen bij een andere bevoegde rechtbank met name op de locatie van het hoofdkantoor of de locatie waar de producten geleverd zijn.